fbpx
E-mail: info@miqihuiswerkbegeleiding.nl

Bijles & begeleiding in ’t Gooi

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MIQI Huiswerkbegeleiding

MIQI Huiswerkbegeleiding (hierna: MIQI Huiswerkbegeleiding) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70402884 en is gevestigd aan de Ambachtsweg 46 Unit 1.10 (1271 AM) te Huizen.

 

Artikel 1 – Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door MIQI Huiswerkbegeleiding.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hieronder wordt tevens verstaan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van een Leerling die de Overeenkomst aangaan MIQI Huiswerkbegeleiding.
 4. Diensten: de Diensten die MIQI Huiswerkbegeleiding aanbiedt zijn online of fysieke bijlessen op gebied van basis- en midden onderwijs alsmede huiswerkbegeleiding.
 5. MIQI Huiswerkbegeleiding: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 6. Leerling: het minderjarige kind dat feitelijk deelneemt aan de bijlessen en/ of huiswerkbegeleiding. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Leerling voor zover Leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt.
 7. Opdrachtgever: de Consument die MIQI Huiswerkbegeleiding heeft aangesteld, projecten aan MIQI Huiswerkbegeleiding heeft verleend voor Diensten die door MIQI Huiswerkbegeleiding worden uitgevoerd, of waaraan MIQI Huiswerkbegeleiding een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en MIQI Huiswerkbegeleiding, alsmede voorstellen van MIQI Huiswerkbegeleiding voor Diensten die door MIQI Huiswerkbegeleiding aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MIQI Huiswerkbegeleiding waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Pakket: het Pakket waarmee Opdrachtgever zijnde een Consument het termijn, het aantal uren en het soort begeleiding kiest.
 10. Onderwijsmateriaal: de met de opdracht gerelateerde materialen zoals les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, die door MIQI Huiswerkbegeleiding worden verstrekt aan Opdrachtgever/Leerling.
 11. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Strippenkaart te gebruiken voor de Diensten van MIQI Huiswerkbegeleiding.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MIQI Huiswerkbegeleiding, elke Overeenkomst tussen MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever en op elke Dienst die door MIQI Huiswerkbegeleiding wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MIQI Huiswerkbegeleiding aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MIQI Huiswerkbegeleiding is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval MIQI Huiswerkbegeleiding niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod
 1. Alle door MIQI Huiswerkbegeleiding gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft MIQI Huiswerkbegeleiding het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor MIQI Huiswerkbegeleiding gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen MIQI Huiswerkbegeleiding niet binden.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het Aanbod van MIQI Huiswerkbegeleiding zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van MIQI Huiswerkbegeleiding heeft aanvaard door de betreffende Dienst te betalen. En de ouders van de Leerling akkoord hebben gegeven door middel van ondertekening van de Overeenkomst.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij MIQI Huiswerkbegeleiding met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die MIQI Huiswerkbegeleiding van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als MIQI Huiswerkbegeleiding kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover MIQI Huiswerkbegeleiding ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van MIQI Huiswerkbegeleiding tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van MIQI Huiswerkbegeleiding is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als MIQI Huiswerkbegeleiding kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is MIQI Huiswerkbegeleiding nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Pakketten Consument
 1. Opdrachtgever heeft bij het afsluiten van de Overeenkomst de keuze uit verschillende Pakketten namelijk: Individuele huiswerkbegeleiding of bijles per schoolvak, examentraining en klassikale huiswerkbegeleiding ter voorbereiding op alle schoolvakken.
 2. Bij alle Pakketten vinden de lessen/ huiswerkbegeleiding fysiek plaats tenzij anders afgesproken.
 3. In de Overeenkomst wordt de hoeveelheid van het aantal lessen bepaald. Door middel van een Strippenkaart wordt het aantal lessen bepaald waarop de Leerling recht heeft. Daarnaast bestaat ook de optie om voor het gehele schooljaar een Pakket samen te stellen.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. MIQI Huiswerkbegeleiding staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, alle adviezen zijn niet bindend.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan MIQI Huiswerkbegeleiding de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door MIQI Huiswerkbegeleiding aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. MIQI Huiswerkbegeleiding heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is MIQI Huiswerkbegeleiding niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor MIQI Huiswerkbegeleiding, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. MIQI Huiswerkbegeleiding is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MIQI Huiswerkbegeleiding Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is MIQI Huiswerkbegeleiding aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MIQI Huiswerkbegeleiding of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft MIQI Huiswerkbegeleiding recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Het overeengekomen aantal uren in de Overeenkomst worden te allen tijde volledig ingezet, behoudens in het geval MIQI Huiswerkbegeleiding aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een tekort.
 9. Het is niet mogelijk om de overeengekomen uren en/of de looptijd van de begeleiding na ondertekening van de Overeenkomst aan te passen.
 10. De ingezette uren kunnen door MIQI Huiswerkbegeleiding opgeschort worden indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie.

 

Artikel 8 – Adviezen
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MIQI Huiswerkbegeleiding de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door MIQI Huiswerkbegeleiding verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van MIQI Huiswerkbegeleiding verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien MIQI Huiswerkbegeleiding wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door MIQI Huiswerkbegeleiding gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 

Artikel 9 – Bijles en/of huiswerkbegeleiding
 1. De bijles en/of huiswerkbegeleiding vindt plaats op locatie van MIQI Huiswerkbegeleiding, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. De bijles en/of begeleiding kan tevens online plaatsvinden via Teams, Zoom of Skype indien fysieke bijles en/of begeleiding niet mogelijk is door bijvoorbeeld een lockdown of andere overmacht situaties.
 3. Wanneer de bijles en/of begeleiding plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt MIQI Huiswerkbegeleiding ervoor dat het voor Opdrachtgever duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende de les zal plaatsvinden. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen en/of begeleiding worden voortgezet. In het geval er extra lessen nodig zijn voor toetsweken, zullen partijen nader in overleg gaan.
 4. Indien Leerling niet komt opdagen voor de bijles en/of begeleiding, is MIQI Huiswerkbegeleiding gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Leerling en/of Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 5. In geval van ziekte van de Leerling bij individuele bijles en/of klassikale huisbegeleiding dient de Leerling en/of Opdrachtgever zich 4 uur voor aanvang van de les of begeleiding schriftelijk af te melden bij MIQI Huiswerkbegeleiding. Leerling en/of Opdrachtgever dient een nieuwe les in te plannen. Bij gebreke hiervan is MIQI Huiswerkbegeleiding gerechtigd het totale bedrag van de desbetreffende les in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Bij klassikale bijles/ begeleiding heeft de Leerling geen recht op een nieuwe les en teruggave van het bedrag.
 6. MIQI Huiswerkbegeleiding is gerechtigd de bijles en/of begeleiding tot 6 uur van tevoren te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum bij overmacht van MIQI Huiswerkbegeleiding. Opdrachtgever, dan wel Leerling en MIQI Huiswerkbegeleiding zullen hierover in overleg treden.
 7. De inhoud van de door MIQI Huiswerkbegeleiding aangeboden bijles en/of begeleiding en de gedurende de lessen verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MIQI Huiswerkbegeleiding de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De bijles en/of huiswerkbegeleiding wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Leerling.
 8. Opdrachtgever zal MIQI Huiswerkbegeleiding schriftelijk en/of mondeling voorafgaand aan de aanvang van de bijles en/of begeleiding alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst.
 9. Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de studiebegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door MIQI Huiswerkbegeleiding van (voortzetting van) deelname aan de les en/of begeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Het resultaat van de les en/of begeleiding is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de les en/of begeleiding. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Leerlingen dit voor aanvang te hebben voltooid.
 11. MIQI Huiswerkbegeleiding stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de bijles en/of begeleiding tijdig ter beschikking.
 12. MIQI Huiswerkbegeleiding is gerechtigd de bijles op locatie om te zetten naar een online bijles indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een epidemie en/of pandemie.

 

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht alle door MIQI Huiswerkbegeleiding verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MIQI Huiswerkbegeleiding verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MIQI Huiswerkbegeleiding voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. MIQI Huiswerkbegeleiding kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MIQI Huiswerkbegeleiding gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MIQI Huiswerkbegeleiding.
 4. Leerling is verplicht om tijdig en voorbereid op de bijles en/of huiswerkbegeleiding te verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van MIQI Huiswerkbegeleiding, MIQI Huiswerkbegeleiding een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden vooraf berekend aan de hand van de door MIQI Huiswerkbegeleiding opgestelde Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De kosten van het Pakket kunnen in één keer vooraf in rekening worden gebracht of in termijnen. Wanneer Opdrachtgever heeft gekozen voor betaling in termijnen, zal Opdrachtgever iedere maand een factuur ontvangen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. MIQI Huiswerkbegeleiding is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien MIQI Huiswerkbegeleiding meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Incassobeleid
 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet dan zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal MIQI Huiswerkbegeleiding zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien MIQI Huiswerkbegeleiding meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal MIQI Huiswerkbegeleiding de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van MIQI Huiswerkbegeleiding verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever MIQI Huiswerkbegeleiding tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien MIQI Huiswerkbegeleiding op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor MIQI Huiswerkbegeleiding gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. MIQI Huiswerkbegeleiding is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. Voorts is MIQI Huiswerkbegeleiding bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. MIQI Huiswerkbegeleiding is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MIQI Huiswerkbegeleiding op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer MIQI Huiswerkbegeleiding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om MIQI Huiswerkbegeleiding te vergoeden voor elk financieel verlies dat MIQI Huiswerkbegeleiding lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 8. MIQI Huiswerkbegeleiding behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 – Overmacht
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van MIQI Huiswerkbegeleiding, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan MIQI Huiswerkbegeleiding zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van MIQI Huiswerkbegeleiding (xi) brand, (xii) epidemieën en/of pandemieën en (xiii) overige situaties die naar het oordeel van MIQI Huiswerkbegeleiding buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. MIQI Huiswerkbegeleiding heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MIQI Huiswerkbegeleiding haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover MIQI Huiswerkbegeleiding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MIQI Huiswerkbegeleiding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van MIQI Huiswerkbegeleiding alleen geacht te bestaan indien MIQI Huiswerkbegeleiding dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van MIQI Huiswerkbegeleiding, is MIQI Huiswerkbegeleiding uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever MIQI Huiswerkbegeleiding binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en MIQI Huiswerkbegeleiding deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat MIQI Huiswerkbegeleiding in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door MIQI Huiswerkbegeleiding leidt tot aansprakelijkheid van MIQI Huiswerkbegeleiding, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MIQI Huiswerkbegeleiding. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. MIQI Huiswerkbegeleiding sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart MIQI Huiswerkbegeleiding voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door MIQI Huiswerkbegeleiding geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van MIQI Huiswerkbegeleiding.
 6. Enige door MIQI Huiswerkbegeleiding opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van MIQI Huiswerkbegeleiding.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van MIQI Huiswerkbegeleiding is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van MIQI Huiswerkbegeleiding opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van MIQI Huiswerkbegeleiding. MIQI Huiswerkbegeleiding is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is MIQI Huiswerkbegeleiding nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in MIQI Huiswerkbegeleiding haar eigen advies.
 9. MIQI Huiswerkbegeleiding staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens MIQI Huiswerkbegeleiding verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van MIQI Huiswerkbegeleiding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MIQI Huiswerkbegeleiding binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MIQI Huiswerkbegeleiding.

 

Artikel 18 – Geheimhouding
 1. MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/ algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan MIQI Huiswerkbegeleiding bekend gemaakt is en/ of op andere wijze door MIQI Huiswerkbegeleiding is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door MIQI Huiswerkbegeleiding opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/ of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met derden die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
 3. Indien MIQI Huiswerkbegeleiding op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en MIQI Huiswerkbegeleiding zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MIQI Huiswerkbegeleiding niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door MIQI Huiswerkbegeleiding aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van MIQI Huiswerkbegeleiding vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal MIQI Huiswerkbegeleiding vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van MIQI Huiswerkbegeleiding is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van MIQI Huiswerkbegeleiding waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten berusten uitsluitend bij MIQI Huiswerkbegeleiding en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van MIQI Huiswerkbegeleiding worden overgedragen aan Opdrachtgever, is MIQI Huiswerkbegeleiding gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van MIQI Huiswerkbegeleiding rusten te openbaren en/ of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MIQI Huiswerkbegeleiding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door MIQI Huiswerkbegeleiding opgeleverde zaken, dient MIQI Huiswerkbegeleiding expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van MIQI Huiswerkbegeleiding rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MIQI Huiswerkbegeleiding verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan MIQI Huiswerkbegeleiding zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart MIQI Huiswerkbegeleiding van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/ of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart MIQI Huiswerkbegeleiding voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MIQI Huiswerkbegeleiding verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21 – Klachten
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van MIQI Huiswerkbegeleiding of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@miqihuiswerkbegeleiding.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/ of toegelicht zijn, wil MIQI Huiswerkbegeleiding de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. MIQI Huiswerkbegeleiding zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. MIQI Huiswerkbegeleiding heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MIQI Huiswerkbegeleiding en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Huizen, 1 juli 2023